Mercado de Amio

A Xunta de Goberno Local aumenta as tarifas do servizo do Mercado de Amio

Na sesión ordinaria do 20 de marzo de 2019 adoptouse o acordo de revisión das devanditas tarifas, que poden actualizarse ano a ano, como se reflexa no prego de condicións