Representantes de las Asociacións Ecoloxistas no Padroado de Illas Atlánticas exigen la aprobación del PRUX a la altura de un Parque Nacional

Representantes de las Asociacións Ecoloxistas no Padroado de Illas Atlánticas exigen la aprobación del PRUX a la altura de un Parque Nacional
Representantes de las Asociacións Ecoloxistas no Padroado de Illas Atlánticas exigen la aprobación del PRUX a la altura de un Parque Nacional

"Sería un grave erro que o Parque Nacional non tivera cando menos esas case 220 ha mariñas de reserva integral cando dende a Dirección do Parque insístese na importancia dos valores naturais mariños"

Las personas representantes de las Asociacións Ecoloxistas no Padroado do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia ven insuficiente a propuesta de plano rector de uso y gestión (PRUX) de cara a la insuficiente conservación de los valores naturales de este valioso enclave protegido, debido, entre otros factores, a una merma de las zonas de reserva marina y terrestre con respeto al borrador sometido la exposición pública en 2011.

De este modo, un espacio natural protegido eminentemente marino (un 85,9 % de la superficie total, 7.285,2 ha, es mar) apenas cuenta con una reserva marina de menos del 1 % de su superficie la diferencia del 3 % que presentaba el documento de 2011. "Isto era do máis previsible xa que, en outubro de 2016, a Subdirectora do Parque Nacional, Montserrat Martínez, sacaba importancia a que o espazo protexido contase cunha reserva mariña en condicións, feito moi negativo e premonitorio, ó mesmo tempo que recoñecía que a demora de 14 anos na aprobación do PRUX se debía ás reticencias expostas polo sector pesqueiro e marisqueiro, que non aceptaban as restricións das súas actividades nunha superficie mariña de 218,6 ha, que corresponden a ese citado 3%". 

"Sería un grave erro que o Parque Nacional non tivera cando menos esas case 220 ha mariñas de reserva integral cando dende a Dirección do Parque insístese na importancia dos valores naturais mariños. Todas as partes concernidas deberían participar na elaboración do PRUX, incluíndo armadores e mariñeiros da pesca artesanal, xa que os seus dereitos de pesca tradicionais teñen que estar garantidos". 

Hace falta hacer todo lo necesario para que la protección ambiental tenga un efecto positivo en los sectores productivos, permitiendo que las personas afectadas gestionen y vigilen la reserva marina para que las poblaciones de pescados y mariscos se vean incrementadas gracias a su efecto ambiental positivo.

"Entre os valores naturais mariños cuxa conservación debe garantir o PRUX atópanse numerosos hábitats catalogados na Directiva 92/43/CEE como os fondos de Maërl ou os bosques de algas pardas, e especies mariñas ameazadas como o corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis)incluído no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de “Vulnerable”, ou o furabuchos balear (Puffinus mauretanicus) que está catalogada como “En perigo crítico de extinción a nivel mundial” segundo a Unión Internacional para a Conservación da Natureza xa que a súa poboación mundial tan só ascendía en 2007 a 2200 parellas reprodutoras, e “En perigo de extinción” no Catálogo Español de Especies Ameazadas".

Como se puede observar, la ausencia de una zona de reserva en el Parque Nacional no contribuye a la conservación de estos hábitats y especies y esto choca de plano con los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del propio PRUX que se enfocan a la conservación de la biodiversidad, con la Directiva 92/43/CEE y con la propia idiosincrasia de la zona de reserva marina expuesta en el borrador de 2011, en el que se incluía en ese área una grande diversidad de hábitats marinos catalogados en la Directiva 92/43/CEE y que en este borrador se retiran incomprensiblemente de la zona de reserva.

"Con respecto ós hábitats terrestres acontece o mesmo proceso de recorte de zonas de reserva con respecto ó borrador de 2011 xa que desaparecen desta catalogación amplas zonas de cantil na illa de Ons e ecosistemas dunares nas illas de Ons e Sálvora. Cómpre lembrar que nestas zonas aparecen numerosos hábitats catalogados na Directiva 92/43/CEE que constitúen a principal zona de cría das especies de aves mariñas e albergan poboacións de especies de flora vascular ameazada ou con alto interese de conservación que proporcionan refuxio e zonas de alimentación a especies de réptiles ameazadas como o escáncer de patas ibérico (Chalcides bedriagai)". 

Los representantes de las Asociacións Ecoloxistas no Padroado do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia consideran en relación a las visitas al parque, que sería necesario "como se ven reclamando dende fai tempo, rachar un modelo de viaxe recreativa, de verán e praia, para enfocar as visitas cara os valores que representa o espazo nun contexto de ocio, si, máis tamén cunha compoñente moito maior de educación ambiental e respecto ao medio. As campañas de publicidade, cando menos as institucionais, deberían contribuír a asentar este modelo en detrimento do que ven funcionando nos últimos anos". 

Comentarios