Los empleados públicos interinos y temporales se manifiestan en Santiago

Los empleados públicos interinos y temporales se manifiestan en Santiago

Los empleados públicos temporales de las administraciones públicas de la Xunta de Galicia y de otras comunidades autónomas salieron ayer a la calle para reclamar la regularización de sus puestos por un concurso de antigüedad y para denunciar la inestabilidad laboral a la que están sometidos. En Santiago, la movilización tuvo lugar en la céntrica Praza do Toural

Los empleados públicos temporales de las administraciones públicas de la Xunta de Galicia y de otras comunidades autónomas salieron ayer a la calle para reclamar la regularización de sus puestos por un concurso de antigüedad y para denunciar la inestabilidad laboral a la que están sometidos. En Santiago, la movilización tuvo lugar en la céntrica Praza do Toural.

Con esta protesta, convocada por la Plataforma Nacional de Interinos e Temporais de la Unión Sindical de Docentes de Galicia, los empleados públicos muestran su descontento ante "a ameaza dun ERE encuberto, que podería levar ao desemprego a unha gran cantidade de traballadoras e traballadores. Calcúlase unha cifra de entre 700.000 e 900.00 afectados/as, miles deles en Galicia. Sen dúbida, o maior ERE da historia", apuntan desde el colectivo.

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en septiembre de 2016, la Administración española (estatal, autonómica y local) viene realizando durante años contratos/nombramientos "en fraude de ley, abusando da temporalidade e utilizando relacións laborais de duración determinada, para cubrir necesidades de carácter permanente, incumprindo o establecido nas cláusulas 4 e 5 da Directiva 1999/70/CE sobre o traballo de duración determinada", añaden.

"O emprego temporal nas Administracións Públicas, tal e como recolle o artigo 70 do E.B.E.P., debe ter un límite de 3 ano e a lexislación estatal debería incluír a sanción para o empregador e a compensación (indemnización) para o empregado en caso de incumprimento, cousa que ata o de agora non sucede", explican desde la plataforma. "Fronte a isto, e baixo a advertencia da Unión Europea de sancionar ao Estado español, (cunha multa de 100 millóns de euros se non reduce a temporalidade ao 8% nas AA.PP) o Goberno, xunto cos sindicatos con maior representación na ámbito da Función Pública, (CSIF, UGT y CC.OO), asinaron un Acordo o 29 de Marzo de 2017 que con o nome de Mellora do Emprego Público non só non se penaliza a Fraude de Lei, senón que pode supoñer o despedimento de miles de traballadoras/es, con moita antigüidade e experiencia, substituíndoos por outros, máis novos e máis baratos. ¡Vaia mellora do emprego!", denuncian.

Por todo esto, la Plataforma Nacional de Interinos e Temporais de la Unión Sindical de Docentes de Galicia subraya que "con estas medidas non vemos claro que haxa unha verdadeira vontade política nin sindical de querer resolver a situación. Se de verdade estes actores quixeran reducir a temporalidade e estabilizar a situación de miles de traballadores/as que ocupan prazas en Fraude de Lei (cun nomeamento/contrato fixo) existe unha medida que poderían aplicar que recollida nos artigos 61.6 e 61.7 do EBEP. Consistiría en convocar unha Oferta de Emprego Público a través dun proceso selectivo de concurso de méritos, que se pode levar a cabo en situación de excepcionalidade, como a que agora temos (contratos/nomeamentos en fraude de lei) e que para levala a cabo, só cómpre vontade política e sindical".

Ante esta situación, el colectivo exige, en primer lugar, "o recoñecemento de oficio pola Administración da Fraude de Lei de todos os empregados públicos (sexan funcionarios, estatutarios o laborais) que leven máis de 3 anos en situación de emprego temporal en calquera Administración Pública"; en segundo lugar, "a paralización das ofertas de emprego prazas de estabilización que afectan a estas persoas (persoal temporal en fraude de lei) ata que se regularice a súa situación laboral. Seguir adiante podería supoñer que a Administración teña que facerse cargo de indemnizar e incluso readmitir a centos de miles de traballadores e ao pagamento dos salarios durante o período que poidan durar os xuízos, é dicir, miles de millóns de euros e posibles responsabilidades patrimoniais das que terán que responder os xestores públicos que as acordaron; en tercer lugar, "a regularización mediante concurso de méritos baseados no cómputo da antigüidade como único mérito obxectivo de valoración dos traballadores en fraude de lei, aplicando as normas que para estas situacións excepcionais recolle o ordenamento xurídico. Calquera alternativa negociadora que non leve á consolidación do 100% das persoas afectadas non será admitida"; en cuarto lugar, "a partires da solución desta situación de excepcionalidade, convocatorias de OPES regulares (bienais como máximo) e execución das mesmas dentro do prazo improrrogable de 3 anos, para cubrir todas as prazas perdidas ou que quedasen vacantes; y, por último, "acabar coa temporalidade nos nosos empregos hoxe é lograr este obxectivo para posteriores convocatorias de prazas públicas que pola súa condición deban ter carácter permanente e amellor garantía duns servizos de calidade ao cidadán".

Comentarios