Unha sentenza avala a obriga de cursar Relixión no Bacharelato para poder elixir Robótica

Unha sentenza avala a obriga de cursar Relixión no Bacharelato para poder elixir Robótica
Unha sentenza avala a obriga de cursar Relixión no Bacharelato para poder elixir Robótica

O auto tamén exime de toda responsabilidade a Xunta de Galiza malia ser esta a que publicou o Decreto de 2015, que emana da LOMCE e que regula as materias que se deben cursar como específicas en 1º de Bacharelato

A CIG-Ensino lamenta que o xuíz encargado de ditar a sentenza asuma como “natural” que se teña que prescindir obrigatoriamente de Robótica se non se quere cursar Relixión católica e desbote os argumentos achegados na demanda que aludía a que a obriga de optar pola Relixión para poder elixir Robótica vulnera o dereito fundamental á educación, en relación cos dereitos fundamentais de liberdade ideolóxica e de igualdade. 

Neste sentido, a fundamentación da denuncia contra o acto de matrícula materializado no curso 2017/2018 baseábase en que “o alumnado con conviccións relixiosas católicas poderá cursar todas as materias do currículo escolar, mentres que o alumnado que queira ver respectadas as súas conviccións verá restrinxida a súa capacidade de elección, dispoñendo dunha oferta curricular menor”. A denuncia fíxose a iniciativa da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público e contou co asesoramento da asesoría xurídica da CIG-Ensino.

A conclusión do auto non pode ser máis clara: se non se quere cursar Relixión hai que renunciar á Robótica, o que desde o punto de vista do sindicato implica unha clara discriminación con aquel alumnado, que no Bacharelato é claramente maioría, que non desexan ter clase de Relixión.

No auto atribúese a responsabilidade desta situación exclusivamente á configuración da oferta formativa dos centros educativos, sen ter en conta que a norma que regula o currículo de 1º curso de Bacharelato emana da LOMCE e que a Consellaría de Educación tamén tería potestade para modificar esta cuestión. 

No citado Decreto 86/2015 especifícase que Relixión católica é a única materia específica cunha carga lectiva dunha hora semanal e que o total de horas que deben sumar as materias específicas de opción e as de libre configuración neste curso é de seis horas semanais, tendo que cursar o alumnado un total de tres. Pola súa parte, Robótica, Antropoloxía ou Coeducación para o século XXI, por exemplo, son materias de libre configuración autonómica que, segundo as Ordes da Xunta que as regulan, teñen unha carga lectiva de dúas horas semanais. 

Así pois, e dado que os centros teñen que ofertar, sempre que teñan matrícula suficiente, todas as materias específicas (que teñen disparidade horaria chegando algunhas a catro horas semanais), calquera estudante que opte por algunha das materiais de libre configuración autonómicas terá que completar obrigatoriamente as seis horas con Relixión católica. Esta situación, como ten denunciado a CIG-Ensino en reiteradas ocasións solucionaríase cunha regulación de carga horaria diferente das materias de libre configuración autonómica.

Comentarios